Avviż dwar il-privatezza – Ilma u Elettriku

Aħna,  Enemalta Plc (“Enemalta”), kumpanija pubblika bin-numru ta’ reġistrazzjoni C 65836 u bl-indirizz reġistrat Il-Moll tal-Knisja, Il-Marsa, MRS 1000, Malta u l-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma (“WSC”), imwaqqfa permezz tal-Kapitlu 355 tal-liġijiet ta’ Malta, bl-indirizz reġistrat Triq Ħal Qormi, Ħal Luqa, LQA 9043, nipproċessaw b’mod konġunt id-data personali tiegħek bl-għan li nipprovdulek is-servizzi tal-ilma u tal-elettriku.

Aħna nikkommettu ruħna li nirrispettaw il-privatezza tiegħek.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek inti mitlub/a tikkuntattja lill-:

 • Enemalta fuq l-indirizz indikat hawn fuq, jew permezz tal-indirizz elettroniku fuq customercare.em@enemalta.com.mt jew bit-telefown fuq 8007 2224; u
 • WSC fuq l-indirizz indikat hawn fuq, jew permezz tal-indirizz elettroniku fuq customercare@wsc.com.mt jew bit-telefown fuq 8007 6400.

Jistgħu ukoll jiġu kkuntattjati l-Uffiċjali responsabbli mill-protezzjoni tad-data tal-Enemalta u tal-WSC.

L-Uffiċjal responsabbli mill-protezzjoni tad-data tal-Enemalta hija l-Inġ. Sylvana Scicluna, li tista’ tiġi kkuntattjata fuq dpo@enemalta.com.mt jew +356 2298 0583.

L-Uffiċjal responsabbli mill-protezzjoni tad-data tal-WSC huwa s-Sur Marlizio Lia li jista’ jiġi kkuntattjat fuq dpo@wsc.com.mt jew +356 2244 3240.

Ta’ min jinnota li aħna ħtarna lill-Automated Revenue Management Services Limited (“ARMS Ltd”), kumpanija mwaqqfa skont il-liġijiet ta’ Malta, bin-numru ta’ reġistrazzjoni C 46054 u bl-indirizz reġistrat Gattard House, Triq Nazzjonali, Il-Blata l-Bajda, ĦMR 9010, bħala proċessur tad-data personali tiegħek bl-għan li tipprovdi l-qari tal-meters,iz-żamma tal-kontijiet, għas-servizzi tal-ġbir ta’ pagamenti u funzjonijiet oħra anċillari ma’ tali servizzi.

Bħala proċessur tagħna, ARMS Ltd tipproċessa biss id-data personali tiegħek għan-nom tagħna u fuq l-istruzzjonijiet tagħna.

ARMS Ltd tista’ tiġi kkuntattjata fuq l-indirizz indikat hawn fuq, jew permezz tal-indirizz elettroniku customercare@arms.com.mt jew bit-telefown fuq 8007 2222. L-Uffiċjal responsabbli mill-protezzjoni tad-data ta’ ARMS Ltd hija s-Sinjorina Kylie Chetcuti li tista’ tiġi kkuntattjata fuq dpo@arms.com.mt jew fuq +356 22452724.

Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa l-Avviż dwar il-Privatezza sabiex tifhem il-prattiċi tagħna vis-à-vis id-data personali tiegħek

1. Aġġornamenti

Aħna nistgħu naġġornaw dan l-Avviż dwar il-Privatezza fid-diskrezzjoni tagħna u b’riżultat ta’ bidla fil-liġi applikabbli jew attivitajiet tal-ipproċessar. Bidliet bħal dawn jiġu mħabbrin lilek qabel il-bidu tal-attività tal-ipproċessar rilevanti.

2. Fiex tikkonsisti d-data personali?

It-terminu “data personali” jirreferi għal kull informazzjoni li biha persuna tista’ tkun identifikata, bħal isem, kunjom, l-indirizz u informazzjoni ta’ kontijiet li tinkludi kull informazzjoni li tista’ tiġi mitluba.

3.Kif niġbru d-data personali?

Bħala entitajiet li nipprovdu servizzi tad-dawl u tal-ilma, aħna regolarment niġbru data personali abbażi tas- tas-servizzi tagħna u l-obbligi legali tagħna.

Tipikament, niġbru data personali:

 • Minn formoli mimlija u mibgħuta lil kull waħda mit-tliet entitajiet;
 • Mis-siti elettroniċi tat-tliet entitajiet;
 • Mit-telefonati li jidħlu fid-Dipartiment tas-Servizzi għall-Konsumatur tat-tliet entitajiet.

Ġeneralment, int tkun ipprovdejt id-data personali tiegħek direttament lilna jew permezz tal-kumpanija ARMS Ltd.

Terzi persuni li jinkludu, iżda mhux limitati, għall-Kunsilli Lokali, jista’ jkun li jipprovdulna d-data personali tiegħek.

4.X’tip ta’ data personali nipproċessaw?

Id-data personali tal-konsumaturi li ġeneralment niġbru u nipproċessaw tinkludi:

 • Isem
 • Kunjom
 • Numru tal-Karta tal-Identità/numru tal-Passaport
 • Indirizz
 • Numru ta’ kuntatt
 • Indirizz elettroniku
 • Qari tal-meter
 • Informazzjoni dwar kontijiet
 • Numru tal-kont u tal-meter

Jista jagħti każ li tinġabar aktar informazzjoni għal sitwazzjonijiet speċifiċi.

Tinġabar ukoll data personali ta’ persuni li joqogħdu fl-istess residenza/binja, persuni li jistgħu jipprovdu aċċess għar-residenza/binja u persuni li jispezzjonaw u/jew jiċċertifikaw l-istallazzjonijiet tad-dawl u tal-ilma

5.Kif nużaw id-data personali tiegħek?

Irrispettivament minn kif inkunu ġbarna l-informazzjoni personali tiegħek, nipproċessaw tali informazzjoni għal finijiet ta’ provvista tas-servizzi tad-dawl u tal-ilma u għall-iskopijiet li huma relatati magħhom, li jinkludu kull obbligazzjoni legali imposta fuqna.

Ġeneralment, waqt li nkunu qedgħin nipprovdulek is-servizz, id-data personali tiegħek tiġi pproċessata għal:

 • Investigazzjoni dwar ħsarat u tiswijiet
 • Spezzjonijiet
 • Titjib / aġġornamenti tas-servizz ipprovdut
 • Kontijiet
 • Talbiet għall-servizz temporanju
 • Notifiki dwar interruzzjonijiet
 • Investigazzjoni ta’ claims
 • Investigazzjoni dwar serq u frodi

6. Bażi legali

Aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek fuq il-bażijiet legali msemmijin hawn taħt:

 • l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt – b’mod partikolari biex nipprovdulek is-servizzi li tixtieq mingħandna. Jekk ma nipproċessawx abbażi ta’ dan il-bażi legali jkun ifisser li ma nkunux nistgħu nonoraw l-kuntratt tagħna miegħek;
 • L-interessi leġittimi tagħna – interessi leġittimi li partikolarment jistgħu jinqalgħu direttament jew indirettament relatati mas-servizzi pprovduti. Meta nipproċessaw id-data personali tiegħek fuq il-bażi ta’ interessi leġittimi tagħna jew ta’ terzi persuni, aħna niżguraw li l-interessi u d-drittijiet tiegħek ma jiġux preġudikati; u
 • Konformità mal-obbligi legali imposti fuqna – b’mod partikolari minħabba obbligi imposti fuqna bħala riżultat tal-provvista tas-servizzi tal-ilma u tal-elettriku.

Fuq il-bażi tal-interessi leġittimi tagħna jew konformità ma’ obbligi legali, kif applikabbli, nistgħu ukoll nipproċessaw id-data personali tiegħek bl-għan li nistabbilixxu, neżerċitaw jew niddefendu proċeduri ġudizzjarji.

Minħabba li aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek bl-għan li nipprovdu s-servizz tal-ilma u tal-elettriku fuq bażi nazzjonali, jista’ jkun hemm każijiet fejn nistgħu ukoll niddependu fuq l-interess pubbliku fl-ipproċessar tad-data tiegħek.

Aħna se niżguraw li jkollna raġunijiet validi u addizzjonali, għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek f’kaz li niġu affaċċjati bl-ipproċessar ta’ data li tiġi kklassifikata bħala kategorija speċjali. Ta’ min jinnota li kategoriji speċjali tad-data personali jinkludu data li tiżvela l-oriġini ta’ razza jew etniċità tiegħek, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi trade unions, data ġenetika, bijometrika jew ta’ saħħa, orjentazzjoni sesswali u data rigward kundanni kriminali u reati jew miżuri ta’ sigurtà relatati. L-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali tad-data personali tiegħek mhux previst sakemm ma jkollniex raġuni sabiex nibdew/nistitwixxu proċedimenti jew investigazzjonijiet fir-rigward tas-serq tas-servizzi tagħna.

7. Riċevituri

Ir-riċevituri tad-data personali tiegħek huma:

 • individwi magħżulin fi ħdan il-kumpaniji tagħna, fuq bażi need-to-know;
 • kwalunkwe entità li tgħina sabiex nipprovdu s-servizzi tagħna inklużi l-fornituri tas-servizzi tal-IT;
 • Terzi persuni li jkollna niżvelaw l-informazzjoni magħhom b’riżultat tar-relazzjoni tagħna miegħek bħala l-klijent tagħna; u
 • Terzi persuni li jista’ jkollna niżvelaw l-informazzjoni magħhom b’konsegwenza ta’obbligi legali imposti fuqna.

Aħna ma niżvelawx id-data personali tiegħek ma’ entitajiet li jinsabu barra mill-UE jew miż-Żona Ekonomika Ewropea.

8. Teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili

Id-data personali tiegħek ma tintużax sabiex tittieħed deċiżjoni biss fuq il-bażi ta’ proċessi awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili.

Fl-interess tat-trasparenza, ta’ min jinnota li aħna nużaw sistemi li jistgħu joħolqu profil fuqek. L-iskop ta’ sistemi bħal dawn huwa li jiġi analizzat l-konsum tal-ilma u tal-elettriku tiegħek sabiex niżguraw li tirċievi servizz ta’ kwalità. Dawn is-sistemi jistgħu jintużaw ukoll sabiex jiġiidentifikat konsum anormali tal-ilma jew tal-elettriku u attivitajiet irregolari. L-ebda deċiżjoni awtomatizzata m’hi se tirriżulta mill-użu ta’ dawn is-sistemi.

9.Żamma ta’ data

Aħna nżommu d-data personali tiegħek biss għall-perjodu li matulu aħna legalment nistgħu nagħmlu dan. Mid-data tal-iskadenza `l quddiem, id-data personali tiegħek tinqered immedjatament u b’mod irrevokabbli.

Bħala riżultat tal-obbligi legali imposti fuqna, ġeneralment inżommu d-data personali tiegħek sa għaxar (10) snin mid-data tal-għeluq tal-file tiegħek mil-liema data inti ma tibqax klijent tagħna.

Jista’ jkollna interess leġittimu li nżommu d-data tiegħek għal perjodi itwal bħal meta d-data tiegħek hija meħtieġa għall-eżerċizzju jew għad-difiża ta’ pretensjonijiet legali.

10.Id-drittijiet tiegħek

Sakemm aħna nżommu d-data personali tiegħek, id-drittijiet fir-rigward tad-data personali tiegħek huma s-segwenti:

 • Id-dritt ta’ aċċess mis-suġġett tad-data – għandek id-dritt li tivverifika d-data personali li aħna nżommu dwarek u li tirċievi kopja ta’ din id-data personali;
 • Id-dritt għal tħassir – f’ċerti ċirkostanzi tista’ titlobna li nħassru d-data personali li għandna dwarek;
 • Id-dritt ta’ oġġezzjoni – għandek id-dritt li toġġezzjona u li titlob li nwaqqfu l-ipproċessar tad-data personali tiegħek fejn aħna niddependu fuq l-interessi leġittimi tagħna jew ta’ terzi persuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek jew ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku;
 • Id-dritt għall-portabilità tad-data – tista’ titlob li aħna nipprovdulek ċerta data personali li stajt għaddejt lilna, f’format strutturat, li huwa komuni u li jista’ jinqara minn magna. Fejn teknikament fattibbli, tista’ ukoll titlob li nittrażmettu tali data personali lill-kontrollur ta’ terzi persuni indikat minnek;
 • Id-dritt għar-rettifika – għandek id-dritt li taġġorna jew tikkoreġi kwalunkwe data personali li mhix preciża li aħna nżommu dwarek;
 • Id-dritt għar-restrizzjoni tal-ipproċessar – għandek id-dritt li titlob li nwaqqfu l-użu tad-data personali tiegħek f’ċerti ċirkostanzi inkluż jekk inti temmen li aħna qed nipproċessawha illegalment jew jekk id-data personali li għandna dwarek mhix preċiża;
 • Id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek – fejn l-ipproċessar tagħna huwa bbażat fuq il-kunsens tiegħek, għandek id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek. L-irtirar tal-kunsens tiegħek m’għandux jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens tiegħek qabel l-irtirar tal-kunsens tiegħek; u
 • Id-dritt li tkun infurmat dwar is-sors – fejn id-data personali li għandna dwarek ma ġietx ipprovduta lilna direttament minnek, jista’ jkollok ukoll id-dritt li tkun infurmat dwar is-sors li minnu toriġina d-data personali tiegħek.

Id-drittijiet tiegħek fir-rigward tad-data personali tiegħek m’humiex assoluti.

Jekk beħsiebek teżerċita wieħed jew aktar mid-drittijiet tiegħek, għandek tavviċina lill-Enemalta jew lill-WSC skont jekk il-kwistjoni tkunx relatata mas-servizz tal-ilma jew tal-elettriku. Għandek tavviċina liż-żewġ entitajiet jekk il-kwistjoni tirrigwarda kemm is-servizz tal-ilma kif ukoll tal-elettriku. Tista’ wkoll tikkuntattja lill-ARMS Ltd, li tidderieġi t-talba tiegħek lill-Enemalta jew lill-WSC skont kif applikabbli.

Minħabba li aħna kontrolluri konġunti tad-data tiegħek, tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek fir-rigward ta’ u kontra kull wieħed mill-Enemalta u l-WSC b’mod konġunt jew ARMS Ltd bħala proċessur. Fil-każ tal-aħħar, ARMS Ltd, mingħajr dewmien żejjed, tinforma lill-Enemalta u / jew WSC, skont il-każ.

M’għandekx għalfejn tħallas tariffa biex ikollok aċċess għad-data personali tiegħek (jew biex teżerċita xi drittijiet oħra speċifikati hawn fuq). Madankollu, aħna nistgħu nitolbu ħlas raġonevoli jekk it-talba tiegħek tkun manifestament bla bażi jew eċċessiva, b’mod partikolari minħabba natura ripetittiva.  F’dawn iċ-ċirkostanzi, aħna nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw li nilqgħu t-talba tiegħek.

Nistgħu nitolbu informazzjoni speċifika mingħandek sabiex tgħinna nikkonfermaw l-identità tiegħek u nassiguraw id-dritt tiegħek li jkollok aċċess għad-data personali tiegħek (jew li teżerċita kwalunkwe drittijiet oħra tiegħek). Din hija miżura ta’ sigurtà biex tiżgura li d-data personali ma tiġix żvelata lil kwalunkwe persuna li m’għandhiex dritt li tirċeviha. Nistgħu ukoll nikkuntattjawk biex nitolbuk aktar informazzjoni fir-rigward tat-talba tiegħek biex tħaffef it-tweġiba tagħna.

11. Is-Sigurtà tażŻamma tad-data tiegħek

Aħna kburin li nżommu d-data tiegħek sigura u se nieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex nipproteġu d-data tiegħek kontra l-ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali, inkluż kontra telf aċċidentali, qerda, ħażna jew aċċess. Id-data personali tiegħek tinżamm f’files tal-karti jew elettronikament fuq is-sistemi tat-teknoloġija tagħna jew fuq is-sistemi tat-teknoloġija tal-fornituri tal-IT tagħna.

12. Ilmenti

Jekk għandek xi lmenti dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, inti ġentilment mitlub/a li tikkuntattjana jew tikkuntattja l-Uffiċċjali tal-Protezzjoni tad-Data tagħna fid-dettalji indikati ftit qabel. Int għandek ukoll id-dritt li tippreżenta lment mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data f’Malta (www.idpc.gov.mt).

Aġġornat l-aħħar fit-23 ta’ Mejju, 2018.

2019-03-06T08:32:55+02:00